THE GIBBS FAMILY
Circa: 1918


Lois Gibbs; Flora Gibbs; Edith Gibbs; Pauline Gibbs; Bessie Gibbs; Lela Gibbs; Guy (Boots) Gibbs